Khuyên người đừng tự tử

1
(Nhìn cuộc sống) -

“Tại sao người ta phải tự tử, quyên sinh như vậy? Bởi người ta không hiểu được cái tâm này, không làm chủ được nó. Tại sao trước khó khăn chúng ta gục ngã, không đứng dậy được, không vượt lên được?

Tự tử không giải quyết được nhân quả của mình, không giải quyết được tội lỗi của mình.

Tự tử không giải quyết được nhân quả của mình, không giải quyết được tội lỗi của mình.

Nên biết đau khổ là trả nghiệp,

Chuyện vay trả không thể tránh khỏi

Bởi xưa kia gây nhiều tội lỗi

Nên giờ chuốc lấy cảnh nạn này:

Đau khổ tột cùng muốn tự vẫn.

Song kết liễu đời không thoát khổ

Chỉ thoát thân không thoát khỏi thức,

Đắm chìm tăm tối trong biển khổ

Khó mà siêu thoát, được an vui.

Chỉ có tu hành là chuyển nghiệp.

Thành tâm sám hối và phát nguyện

Giúp chúng sanh không cầu đền đáp,

Hoa tâm khai nở, lòng hạnh phúc.

Bến bờ giải thoát chính là đây.